Iowa Medical Innovation Group

The Team

Sham Sridhar
Syed Huda
Vinod Ramachandran
Ibrahim Jivanjee